Hulpverlener voor kinderen en jongeren

Hulpverlening via AC en GGZ

Ben je onder de 18 jaar en heb je (vermoedelijk) te maken met een blijvend gehoorverlies? Dan moet je altijd worden doorverwezen naar het audiologisch centrum (AC). In veel audiologische centra zijn diverse hulpverleners. Kijk bij zoek&kies een audiologische centrum welke specialisten er werken en waarin elk centrum gespecialiseerd is.
Voor psychische hulpverlening aan kinderen kun je jezelf of jouw kind ook aanmelden bij een van de GGZ-centra voor doven en slechthorenden. GGMD voor doven en slechthorenden heeft een speciaal Kind&Jeugdteam: De PLUSgroep.

Particuliere hulpverleners

Je kunt er ook voor kiezen om naar een vrijgevestigde hulpverlener te gaan. Je kunt dan terecht bij de gezinsbegeleider of de orthopedagoog.

Gezinsbegeleider

Een gezinsbegeleider begeleidt jou of jouw kind met een auditieve en/of communicatieve beperking (hoor-, spraak- of taalbeperking) en jouw gezin. Door onderzoek, behandeling en begeleiding wordt gewerkt aan een optimale persoonlijke ontwikkeling. Het begeleidingsprogramma kan onder meer bestaan uit: individuele begeleiding (thuis en op de zorginstelling), cursussen gebarentaal, diagnostiek, informatieverstrekking en opvoedingsondersteuning.

Orthopedagoog

De orthopedagoog helpt jou of jouw kind als je ontwikkeling door leer-, gedrag- of opvoedingsproblemen in gevaar komt. Door psychologisch onderzoek kan de orthopedagoog problemen analyseren en een diagnose stellen. Ook kan de orthopedagoog de gesignaleerde problemen helpen oplossen: door de omgeving waarbinnen jij of jouw kind leeft of leert aan te passen en/of door therapie, training en begeleiding. Bij de behandeling wordt ook jouw gezin betrokken. Zo probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen jij de opvoeding krijgt die het best past bij jouw karakter en de uitdagingen waarvoor jij staat.

Onderwijs

Als je minder goed hoort, kan dat problemen geven op school of op jouw opleiding. Loop je tegen knelpunten aan, dan kun je bij diverse instanties aankloppen voor informatie, advies, ondersteuning en financiering.

Passend onderwijs

Als kind moet je op een school zitten die past bij jouw kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als jij extra ondersteuning nodig hebt, omdat je slechthorend bent. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en voor jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Scholen werken samen om passend onderwijs in een bepaalde regio te verzorgen. Voor kinderen uit cluster 2 (doof, slechthorend en taalontwikkelingsstoornis) gaan de gelden naar de onderwijsinstellingen van deze cluster (Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid). De reguliere scholen kunnen een beroep doen op deze onderwijsinstellingen om ambulante dienstverlening  te bieden voor een leerling met een auditieve of communicatieve beperking.

Speciaal onderwijs en ambulante begeleiding

Lukt het niet om op een reguliere school de goede ondersteuning te bieden? Dan moet er een school worden gevonden die de begeleiding wel kan bieden. Dat kan een speciale school zijn. Zowel de Koninklijke Auris Groep, Kentalis, VierTaal als Vitus Zuid bieden onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met gehoorproblemen. Deze organisaties hebben scholen voor speciaal (basis- en/of voortgezet) onderwijs.

Voorzieningen in het onderwijs

Om de lessen goed te kunnen volgen, kun je gebruikmaken van diverse hulpmiddelen. Naast (geïmplanteerde) hoortoestellen wordt vaak soloapparatuur of een streamer gebruikt om de leerkracht beter te verstaan. Maar denk ook aan ondertiteling wanneer er lesstof via televisie of internet wordt aangeboden of het aanpassen van de akoestiek van een klaslokaal.
Voor het aanvragen van de inzet van tolken om een opleiding goed te kunnen volgen, kun je terecht bij het UWV.

Onderstaande site en pdf’s helpen je misschien ook verder:

Kwaliteitswaarborg

Voor zover bij ons bekend bestaat er geen beroepsvereniging voor gezinsbegeleiders.

De Beroepsvereniging voor Orthopedagogen en Klinisch pedagogen met een Academische opleiding (BOKA) heeft een vastgestelde beroepscode waaraan leden zich moeten houden.

Vergoeding

Voor behandeling of opname is een verwijzing nodig van de huisarts, kno-arts of andere arts, een GGZ-instelling, een ziekenhuis of Bureau Jeugdzorg.

Een deel van de zorg komt wellicht in aanmerking voor vergoeding vanuit zorgverzekeraars. Hulp voor kinderen met een zintuiglijke beperking bij een gespecialiseerde instelling, wordt bijvoorbeeld vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Ook de kosten verbonden aan inzet van een gezinsbegeleider vallen onder de zorgverzekeringswet Zvw. Voor kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van een eigen risico en ook niet van een eigen bijdrage. Jouw zorgverzekeraar kan je hierover nader informeren.

Psychische hulpverlening in het kader van de Jeugdwet wordt geregeld door de gemeente.

Verder kun je mogelijk recht hebben op een zorgtoeslag van de Belastingdienst of op belastingaftrek wegens buitengewone uitgaven.