Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik van Hoorwijzer.nl verbindt je je ertoe de in deze disclaimer omschreven gebruiksvoorwaarden na te leven. Het gebruik van Hoorwijzer.nl is voor eigen risico van jou als bezoeker. Elke beslissing tot het bezoeken van een specialist, het aanschaffen van een hoorhulpmiddel of het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op Hoorwijzer.nl verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van jou als bezoeker van onze site.

Persoonsgegevens

In de website wordt beperkt gebruikt gemaakt van registratie van persoonsgegevens, namelijk het e-mailadres. In verband met het vastleggen van deze gegevens is Hoorwijzer.nl aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens CBP en wordt alles in het werk gesteld om volgens de richtlijnen van het CBP te handelen. De identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen onder verantwoordelijkheid van Stichting Hoormij met als primair doel informatieverstrekking aan slechthorenden en belangenbehartiging voor iedereen met een hooraandoening. Zo kan Stichting Hoormij bijvoorbeeld aan de hand van de opgeslagen gegevens informatie, enquêtes of oproepen toesturen over slechthorendheid. De gegevens zullen niet aan derden, zoals commerciële bedrijven, ter beschikking worden gesteld.

Stichting Hoormij draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens naar behoren worden beschermd en beveiligd. Op jouw verzoek worden de persoonsgegevens verwijderd uit de database.

Als jij informatie uit het stappenplan naar jouw e-mailadres verstuurd, dan wel ons via de contactpagina een e-mail toezendt, zijn wij gerechtigd jouw e-mailadres op te slaan.

Stichting Hoormij behoudt zich het recht voor om geregistreerden en de afzenders van degene die contact opnemen, te kunnen benaderen voor het verkrijgen van aanvullende informatie.

Stichting Hoormij heeft het recht om IP-adressen van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die bezocht zijn en de datum en het tijdstip van het bezoek te registreren. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te monitoren, misbruik van de site te ondervangen en de verdere ontwikkeling van de website te bevorderen.

Gebruik cookies

De website Hoorwijzer.nl plaatst alleen cookies t.b.v. Google Analytics.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan gegevens over jou. Stichting Hoormij als eigenaar van Hoorwijzer.nl kan deze data niet tot een individu herleiden.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Zie voor meer informatie over het privacybeleid de website van Google.

Aansprakelijkheid

Stichting Hoormij zet zich in voor een zo zorgvuldig en accuraat mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Desalniettemin aanvaardt Stichting Hoormij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. Je kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze website, noch kan Stichting Hoormij verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Hoorwijzer.nl verstrekte informatie.

Juistheid en actualiteit van informatie

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de hier getoonde informatie op enig moment, als gevolg van actuele ontwikkelingen of veranderende inzichten, niet meer up-to-date is en moet worden herzien. Stichting Hoormij is te allen tijde gemachtigd om zonder verdere berichtgeving de informatie op deze site te wijzigen. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Stichting Hoormij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Lezerstips over onjuiste informatie of onjuist gebruik van de website zijn van harte welkom via hoorwijzer@stichtinghoormij.nl.

Storingen en e-mailverkeer

Stichting Hoormij aanvaardt geen aansprakelijkheid indien er sprake mocht zijn van storingen, onderbrekingen, fouten en/of vertraging in het verstrekken van informatie. Stichting Hoormij garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten (via de lokale mailclient van een gebruiker, via electronische informatiedragers dan wel via reactieformulieren of andere communicatiemiddelen op de website) tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Hyperlinks en informatie derden

Stichting Hoormij  aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Evenmin is Stichting Hoormij aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste advertenties.

Eigendom

De teksten, foto’s, beelden, databanken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stichting Hoormij of aan organisaties die Stichting Hoormij toestemming hebben verleend tot het gebruik ervan, dan wel door zelf informatie via de database aan de site toe te voegen. Het is dan ook strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hoormij de informatie van deze website op te slaan (uitgezonderd de informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken en te gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.