Audiologisch centrum

Wanneer naar een audiologisch centrum?

Is de hoormeting van de kno-arts niet afdoende? Kom je met je audicien binnen 3 maanden niet tot een goede hooroplossing? Heb je een ingewikkeld gehoorverlies? Heb je problemen op het werk of op school die te maken hebben met gehoor of spraak? Moet je werken in lawaai? Gaat jouw gehoorverlies gepaard met andere beperkingen (slechtziendheid, verstandelijke handicap) of met acceptatie- en motivatieproblemen? Ben je plotseling doof geworden of heb je last van ernstige oorsuizen? Dan moet je bij het audiologisch centrum zijn. Hiervoor heb je een verwijzing van jouw huisarts of kno-arts nodig.

Wordt er tijdens de neonatale gehoorscreening bij jouw baby problemen met het gehoor geconstateerd, dan worden jij en je baby ook verwezen naar het audiologisch centrum. Heb je als kind onder de 18 jaar na de screening een probleem met jouw gehoor, dan verwijst de huisarts meestal eerst door naar de kno-arts om te kijken of het medisch te behandelen is. Blijkt dat met medische behandeling de problemen niet zijn opgelost, dan wordt je altijd doorgestuurd naar een audiologisch centrum.

Wat doet een audiologisch centrum?

Op een audiologisch centrum kunnen hoortests worden uitgevoerd onder ideale omstandigheden, omdat de testruimtes nagenoeg geen geluiden doorlaten van buitenaf. Ook kunnen er meer verschillende hoortests worden afgenomen dan bij een audicien. Op deze manier kan een audioloog de mate van jouw gehoorverlies vaststellen en inzicht bieden in de aard van jouw gehoorverlies. Ook kan een audioloog adviseren over de afstelling van jouw hoortoestellen en advies geven over andere hoorhulpmiddelen, vooral bij ingewikkelde hoorproblemen en bij moeilijke luisteromstandigheden (bijvoorbeeld voor werken in veel lawaai). Het audiologisch centrum kan adviseren en/of begeleiden bij het aanleren van luisterstrategieën, spraakafzien (‘liplezen’) of alternatieve vormen van communicatie. Daarnaast bieden de specialisten van het audiologisch centrum, zowel volwassenen als kinderen, psychosociale begeleiding: de maatschappelijk werker en de psycholoog. Dat kan zijn door steun voor jezelf, voorlichting aan jouw naaste omgeving en bemiddeling op jouw werk. Voor kinderen betekent dit onder meer: begeleiding van jou als kind, van ouders en overleg met school.

In een audiologisch centrum werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden:

  • De audioloog is specialist op het gebied van gehoor en geluid (geen medisch specialist) en geeft leiding aan het onderzoek van het gehoor, aan de gehoorrevalidatie en is gespecialiseerd in bijzondere situaties rondom aanpassing van het hoortoestel of andere hulpmiddelen. De audioloog is hoofdbehandelaar van iedereen die een audiologisch centrum bezoekt en dus eindverantwoordelijk.
  • De audiologie-assistent voert hooronderzoeken uit bij oudere kinderen en volwassenen en speelt een belangrijke rol bij de advisering en controle van hoortoestellen en overige hoorhulpmiddelen.
  • De logopedist is gespecialiseerd in spraak- en taalproblemen. Een logopedist die zich gespecialiseerd heeft in het gehoor en vaak ook als audiologie-assistent werkt bij een audiologisch centrum, wordt (logo-)akoepedist genoemd.
  • De hulpverleners ondersteunen bij diverse problemen. De psycholoog bij diagnostiek van en bij psychische problemen. De maatschappelijk werker ondersteunt bij het oplossen van en omgaan met materiële en psychosociale problemen, zowel in het dagelijks leven als op het werk.
  • De orthopedagoog kijkt met name naar de algehele ontwikkeling van een kind in relatie tot de gehoorproblemen en geeft gericht advies aan de ouders over begeleiding en behandeling.

Vergoeding

Voor onderzoek en begeleiding rond slechthorendheid heb je een verwijzing nodig van de huisarts, kno-arts, kinderarts of kinderpsychiater. De kosten van audiologische hulp door een audiologisch centrum worden vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De kosten vallen wel onder het eigen risico. Alleen kinderen tot 18 jaar kennen geen eigen risico. Laat je goed informeren door het audiologisch centrum en jouw zorgverzekeraar.

Kwaliteitswaarborg

Alle audiologische centra in Nederland voeren de hier beschreven kerntaken uit. Wel is het zo dat sommige audiologische centra zelfstandige organisaties zijn, terwijl andere deel uitmaken van een grotere organisatie (ziekenhuis, gezondheidszorginstelling). Hierdoor kunnen er onderlinge verschillen zijn in de manier van werken en in de mate waarin zij de verschillende kerntaken aanbieden en uitvoeren.

Alle audiologische centra zijn lid van de Federatie Nederlandse Audiologische Centra (FENAC). De FENAC ziet onder meer toe op de kwaliteit van de medewerkers van audiologische centra.

Er zijn audiologen op universitair niveau (klinisch fysicus-audiologen) en op hbo-niveau (bachelor-audiologen). Op een audiologisch centrum is altijd een klinisch fysicus audioloog aanwezig.
De beroepsvereniging voor klinisch fysicus audiologen is de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). De Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA) is vooral belangrijk voor nascholing.

Audiologisch centrum in jouw buurt?

Kijk bij Zoek & Kies  naar Audiologische centra voor verdere informatie.